Kim jesteśmy

Firma FHU Alusport Krystian Śledź, właściciel serwisu alurims.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest FHU Alusport Krystian Śledź z siedzibą przy ul. Mikułowice 402, 28-100 Busko Zdrój; NIP: 6551858087.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: alusport@o2.pl.

Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu obsługi zapytań z formularza kontaktowego. Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania, przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez naszą stronę (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Przekazywanie danych osobowych organom państwowym

Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników do 5 lat. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane, jeśli nie zachodzą szczególne przypadki ograniczające prawo do bycia zapomnianym, np.:

istnienie przepisu prawa, który nakazuje przetwarzanie danych osobowych,
sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania danych osobowych,
– usunięcia danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
– cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: alusport@o2.pl, lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

Bezpieczeństwo Państwa danych

Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

 

Who are we?

F.H.U. Alusport Krystian Śledź, owner of https://alurims.pl, makes every effort to ensure that your privacy is properly protected. In order to carry out lawful, transparent and secure processing of your personal data, we adopt this Privacy Policy, which is effective from 25 May 2018.

The Privacy Policy refers to the RODO, i. e. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). The document defines what data we process and how we take care of its security and your rights.

Personal data controller

The data controller of your personal data is F.H.U. Alusport Krystian Śledź situated in ul. Mikułowice 402, 28-100 Busko Zdrój; NIP (VAT): 6551858087.

If you have any questions about the processing of your personal data and your rights, please contact us by e-mail: alusport@o2. pl.

Scope, purposes and legal grounds for processing personal data

We process your personal data in order to process your inquiries from the contact form. Scope of data: In order to respond to your inquiries, we process the data sent using the contact form.

Legal grounds: Our legitimate interest (processing at the request of the data subject).

In the case of personal data obtained otherwise than by our website (by phone, e-mail, etc. ) we also process them only for the purpose for which they were made available and for the time necessary to achieve that purpose. In case of a planned change of the purpose of processing, we always ask the owner of the personal data for permission and inform about the changing conditions of data processing.

Cookies

We use cookies in order to ensure proper functioning of the website, and in particular to adjust the content of the website to the user’s preferences and optimize the use of the website. In particular, these files allow to recognize the basic parameters of the user’s device (such as: type of device, screen resolution, country from which the input is coming from) and thus to properly display a website tailored to his needs.

We also use cookies to collect general and anonymous statistical data through analytical and marketing tools:

Google Analytics (cookies administrator: Google Inc loocated in the USA), You can independently and at any time change the settings for cookies by specifying the conditions for their storage and access by cookies to your device. You can change the settings using your web browser settings. These settings can be changed in such a way as to block the automatic handling of cookies or inform about every time you place cookies on your device. Detailed information about the possibilities and ways of handling cookies is available in your browser settings.

You can delete cookies at any time by using the functions available in the web browser you are using.
Limiting the use of cookies may affect some of the functionalities available on the website.

Transfer of personal data to state authorities

We will provide your personal data if requested to do so by authorised state authorities. The Administrator stores Users’ personal data for up to 5 years. We would like to remind you that at any time Users can delete their data if there are no special cases that limit the right to be forgotten, for example.:

the existence of a legal provision which requires the processing of personal data,
a situation in which the processing of data is necessary to establish, assert or defend claims.

Your rights in relation to the processing of personal data

You have the right to:

– accessing your personal data,
– correction of your data,
– deleting your data,
– limiting your personal data,
– moving your data,
– to object to the processing of personal data,
– withdrawal of previously given consent to the processing of personal data.

To exercise your rights, please contact us at the following e-mail address: alusport@o2. pl, or use the contact form.

If you make a request to us in connection with the exercise of the aforementioned rights, we will respond to the request immediately, but no later than one month after receipt. If, however, due to the complexity of the request or the number of requests, we are unable to meet your request within one month, we will meet your request within a further two months by giving prior notice of the extension.

Your data security

As a Personal Data Administrator, we make every effort to ensure the security of your personal data.

 

POLSKI

Kim jesteśmy

Firma FHU Alusport Krystian Śledź, właściciel serwisu alurims.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest FHU Alusport Krystian Śledź z siedzibą przy ul. Mikułowice 402, 28-100 Busko Zdrój; NIP: 6551858087.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: alusport@o2.pl.

Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu obsługi zapytań z formularza kontaktowego. Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania, przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez naszą stronę (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Przekazywanie danych osobowych organom państwowym

Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników do 5 lat. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane, jeśli nie zachodzą szczególne przypadki ograniczające prawo do bycia zapomnianym, np.:

istnienie przepisu prawa, który nakazuje przetwarzanie danych osobowych,
sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania danych osobowych,
– usunięcia danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
– cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: alusport@o2.pl, lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

Bezpieczeństwo Państwa danych

Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

 

ENGLISH

Who are we?

F.H.U. Alusport Krystian Śledź, owner of https://alurims.pl, makes every effort to ensure that your privacy is properly protected. In order to carry out lawful, transparent and secure processing of your personal data, we adopt this Privacy Policy, which is effective from 25 May 2018.

The Privacy Policy refers to the RODO, i. e. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). The document defines what data we process and how we take care of its security and your rights.

Personal data controller

The data controller of your personal data is F.H.U. Alusport Krystian Śledź situated in ul. Mikułowice 402, 28-100 Busko Zdrój; NIP (VAT): 6551858087.

If you have any questions about the processing of your personal data and your rights, please contact us by e-mail: alusport@o2. pl.

Scope, purposes and legal grounds for processing personal data

We process your personal data in order to process your inquiries from the contact form. Scope of data: In order to respond to your inquiries, we process the data sent using the contact form.

Legal grounds: Our legitimate interest (processing at the request of the data subject).

In the case of personal data obtained otherwise than by our website (by phone, e-mail, etc. ) we also process them only for the purpose for which they were made available and for the time necessary to achieve that purpose. In case of a planned change of the purpose of processing, we always ask the owner of the personal data for permission and inform about the changing conditions of data processing.

Cookies

We use cookies in order to ensure proper functioning of the website, and in particular to adjust the content of the website to the user’s preferences and optimize the use of the website. In particular, these files allow to recognize the basic parameters of the user’s device (such as: type of device, screen resolution, country from which the input is coming from) and thus to properly display a website tailored to his needs.

We also use cookies to collect general and anonymous statistical data through analytical and marketing tools:

Google Analytics (cookies administrator: Google Inc loocated in the USA), You can independently and at any time change the settings for cookies by specifying the conditions for their storage and access by cookies to your device. You can change the settings using your web browser settings. These settings can be changed in such a way as to block the automatic handling of cookies or inform about every time you place cookies on your device. Detailed information about the possibilities and ways of handling cookies is available in your browser settings.

You can delete cookies at any time by using the functions available in the web browser you are using.
Limiting the use of cookies may affect some of the functionalities available on the website.

Transfer of personal data to state authorities

We will provide your personal data if requested to do so by authorised state authorities. The Administrator stores Users’ personal data for up to 5 years. We would like to remind you that at any time Users can delete their data if there are no special cases that limit the right to be forgotten, for example.:

the existence of a legal provision which requires the processing of personal data,
a situation in which the processing of data is necessary to establish, assert or defend claims.

Your rights in relation to the processing of personal data

You have the right to:

– accessing your personal data,
– correction of your data,
– deleting your data,
– limiting your personal data,
– moving your data,
– to object to the processing of personal data,
– withdrawal of previously given consent to the processing of personal data.

To exercise your rights, please contact us at the following e-mail address: alusport@o2. pl, or use the contact form.

If you make a request to us in connection with the exercise of the aforementioned rights, we will respond to the request immediately, but no later than one month after receipt. If, however, due to the complexity of the request or the number of requests, we are unable to meet your request within one month, we will meet your request within a further two months by giving prior notice of the extension.

Your data security

As a Personal Data Administrator, we make every effort to ensure the security of your personal data.